Bonus 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui tạm drop một tgian nha.
Hiện tại đang bị khủng hoảng tinh thần, khi nào bth trở lại tui sẽ viết tiếp:((