lưu ý cùng một số nhắc nhở

{"result":"ERROR","code":429,"message":"Too many requests"}