[Trọng sinh+phản mặc] Hòa thê làm giàu - end

{"result":"ERROR","code":429,"message":"Too many requests"}