YenLe8111

YenLe8111

205 47 9

Warning ❗: Cốt truyện và tính cách của các nhân vật (có thể) sẽ không đúng với bản gốc Shinichi và Conan là hai người khác nhau Mọi nhân vật thuộc bản quyền của Aoyama Gosho

YenLe8111

11,795 804 47

Đây là nơi mà mọi người có thể đặt hàng tùy thích ^^