americanochavez

americanochavez

10,930 1,238 13

Author: gloomychild_ (đã được sự cho phép bởi tác giả)

americanochavez

722 79 8

author: KemQuit (đã có sự cho phép của tác giả)

americanochavez

9,616 760 15

author: khtwf_au (đã được sự cho phép của tác giả) futa đồ đó:3

americanochavez

6,372 851 11

author: silent7012 (đã được sự cho phép của tác giả) đây là chiếc fic có cp gốc là ryeji, vì tớ thấy hay nên đã quyết định cover nó mong các cậu đón nhận nó nhé!!!

americanochavez

18,436 1,872 21

author: meomaykuro114 (đã được sự cho phép của tác giả) -đây là fic cover và tớ có sửa một số chi tiết (đã được sự cho phép của tác giả)