Đọc Truyện [Trọng sinh] Trọng sinh chim sẻ biến phượng hoàng

[Trọng sinh] Trọng sinh chim sẻ biến phượng hoàng

Tác giả: gamchan

Đọc Truyện

Ti?n sinh cha m? qua ??i c�ng ???ng b? nh� b�n t? t? l?a ?i l�m tam b?i ti?u th? ?i l�n m?t c�i kh�ng v? l?

Ki?p n�y cha m? nh? tr??c qua ??i kh? ta h?n nh?t phi?u ph� th�n th�ch, ngay c? ch?a bao gi? g?p m?t th�n sinh ph? th�n c?ng xu?t hi?n, quan c�n kh�ng ti?u ?�u

Ti?n sinh l�ng ta y�u c�i kia h?n, d�ng ti?n c?a ta ?u?i theo c?a h?n b?n g�i

Ki?p n�y c�i g� kh�ng ti?p th? c?a ng??i y�u ng??i ph?i ?i nh?y l?u t? s�t, kia b?n h?u tr�n l?u x?p h�ng ?i th�i

Ti?n sinh t�nh ph?, h? ly tinh danh hi?u c�ng v?i ta ng?n ng?i khi c�n s?ng, nh?ng kh�ng c� ???c ??n m?t ?o?n ch�n �i

Ki?p n�y mu?n k?t h�n ta nha qu?n ng??i l� nh�n v?t n?i ti?ng tr�m v?n l� v?n h?c thanh ni�n x?p h�ng l�u! Uy ! M?t sau kia ch�nh th�i, ng??i kh�ng ?? t? c�ch nha, ??ng qu?y r?i

Ti?n sinh ta l� m?t c�i ?au kh? gi�y d?a ti?u chim s?

Ki?p n�y xem ta d?c h?a ph??ng ho�ng nh? th? n�o ngao du c?u thi�n